რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+99532) 2377307

წარმოება & ვაჭრობა

წარმოებისა და ვაჭრობის სფერო მნიშვნელოვანია ყველა ძირითადი გლობალური ეკონომიკისთვის. უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში საქართველოში ეს სექტორი სტაბილურად იზრდება და ბევრმა ბიზნესმა წარმატებას მიაღწია ქვეყნის შიგნით. ეს განვითარება  ნაწილობრივ ასახავს საქართველოს ბოლო პერიოდის ეკონომიკურ აღმავლობას, რომელმაც გამოიწვია მოთხოვნის ზრდა იმპორტირებულ საქონელზე. აღნიშნული ვითარება აისახება იმპორტისა და ექსპორტის დამაკავშირებელი ციკლის ჯანსაღ განვითარებაზე.


PMO  ბევრ კომპანიას დაეხმარა ამ სექტორში ბაზარზე არსებული მზარდი მოთხოვნის შესაბამისი ყოფილიყო. ჩვენ ვეხმარებით ორგანიზაციებს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაში, გარემოზე ზემოქმედების შესწავლაში, ფინანსური და ორგანიზაციული სტრუქტურების ანალიზსა და განვითარებაში. 

სექტორული გამოცდილება