რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
პროექტი:
ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია
თარიღი:
მარ 2013 / ივლ 2013

ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია


პროექტის მიზანი იყო ორგანიზაციის ყველა არსებული ბიზნესპროცესის იდენტიფიცირება და ორგანიზაციის ეფექტურობის შემაფერხებელი ქვე-პროცესების გამოვლენა. სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით შვიდ სხვადასხვა დეპარტამენტში 70-მდე ბიზნესპროცესის იდენტიფიცირება მოხდა. შემდეგ ეტაპზე ორგანიზაციის შედეგებზე გავლენის მიხედვით გაკეთდა ბიზნესპროცესების პრიორიტეტიზაცია. ცენტრის მენეჯმენტთან ერთობლივი მუშაობით, შესაძლებელი გახდა ათი პრიორიტეტული ბიზნესპროცესის ოპტიმიზაცია.


სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 2010 წლის 1 სექტემბერს დაარსდა. ცენტრი არის განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის უფლებამონაცვლე და მისი მისიაა საქართველოში განათლების ხარისხის განვითარების მხარდაჭერა.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7