რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
პროექტი:
შეფასების ძირითადი ინდიკატორების შემუშავება
თარიღი:
ოქტ 2013 / იან 2014

შეფასების ძირითადი ინდიკატორების შემუშავება


აღნიშნული პროექტის მიზანი იყო ორგანიზაციის სტრატეგიულ, საოპერაციო და პერსონალის ფუქნციის  დონეზე შეფასების ძირითადი ინდიკატორების განსაზღვრა. პროექტის პირველ ეტაპზე ორგანიზაციის მისია,  ხედვა და სტრატეგია გაანალიზდა. შემდგომ ეტაპზე იდენტიფიცირებულ იქნა გარკვეული სტრატეგიული  ინიციატივების გაზომვის კრიტერიუმები. შეფასების ძირითადი ინდიკატორების შემუშავების და მათი ოპერაციულ ინდიკატორებად ჩაშლის შემდგომ, შემუშავდა დოკუმენტი, რომელშიც სათითაოდ აღიწერა ინდიკატორები, აგრეთვე, მათი გამოთვლის, ანალიზის და ანგარიშგების მეთოდები.


სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 2010 წლის 1 სექტემბერს დაარსდა. ცენტრი არის განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის უფლებამონაცვლე და მისი მისიაა საქართველოში განათლების ხარისხის განვითარების მხარდაჭერა.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7