რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო
სპონსორი:
United Nations Development Programme (UNDP)
პროექტი:
მაჭახელას და მტირალას ეროვნული პარკებიდან შემოსავლების მიღების პროექტების მიზანშეწონილობის კვლევა და სტრატეგიის შემუშავება
თარიღი:
სექ 2018 / ოქტ 2018

მაჭახელას და მტირალას ეროვნული პარკებიდან შემოსავლების მიღების პროექტების მიზანშეწონილობის კვლევა და სტრატეგიის შემუშავება


UNDP-ს დაკვეთით, პროექტის მიზანს წარმოადგენდა მაჭახელას ეროვნული პარკისთვის, პოტენციურად მაღალი შემოსავლის მომტანი პროექტების იდენტიფიცირება და მათი ტექნიკური და ეკონომიკური მიზანშეწონილობის ანალიზი. პროექტი მოიცავდა პროექტის განხორციელების რისკების იდენტიფიცირებას,  რომლებიც უკავშირდება პროეტების ზეგავლენას  გარემოსა და  ბიომრავალფეროვნებაზე. აქვე გაითვალისწინებოდა გამოვლენილი რისკების დამაბალანსებელი სტრატეგიის შემუშავებაც. გარდა ამისა, პროექტის ნაწილს წარმოადგენდა მტირალას ეროვნულ პარკზე სოფელ ჩაქვის ახალი გზის გავლენის შეფასება. გავლენის კვლევის მთავარი მიზანი იყო ეროვნული პარკის მომგებიანობის მაქსიმიზაციის ქმედებათა გამოვლენა და იმ ქმედებათა განსაზღვრა, რომელიც შეამსუბუქებდა მტირალას ეროვნულ პარკში ვიზიტორების რაოდენობის ზრდით გამოწვეულ ნეგატიურ ეფექტებს.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7